Terapiatakuun kustannusvaikutukset

15.11.2019
Terapiatakuuseen sijoitettu pääoma maksaa tutkimusten mukaan itsensä takaisin moninkertaisesti.

Mikä on Terapiatakuu?

Terapiatakuulla tarkoitetaan pääsyä lyhytpsykoterapiaan tai sitä vastaavaan vaikuttavaan psykososiaaliseen keskusteluhoitoon neljän viikon sisällä perusterveydenhuollossa todetun tarpeen jälkeen. Hoitomuoto voidaan toteuttaa yksilöterapiana, perheterapiana tai ryhmäterapiana kasvokkain tai verkossa.

Terapiatakuun tarve ja resurssi

Tarve: Noin 2 prosenttia väestöstä on vuosittain psykoterapian tarpeessa. Tämä tarkoittaa noin 125 000 lyhytpsykoterapiajaksoa vuodessa. Jakso tarkoittaa keskimäärin 6-7 käyntiä, vähintään yksi ja korkeintaan 20 käyntiä. Noin puolet psykoterapia-asiakkaista tulee hyötymään siitä merkittävästi.

Resurssi: Terapiatakuun toteuttaminen vaatii noin 800 terapeuttihenkilötyövuotta. Näistä noin 300 löytyy jo olemassa olevista terveydenhuollon resursseista tehtävänsiirroilla. Noin 500 uuden terapeutin palkkaaminen tai palvelun hankkiminen esimerkiksi asiakasetelillä maksaa noin 30 miljoona euroa mukaan lukien oheiskustannukset (60 000 €/htv). Lisäksi terapeuttikoulutukseen tulee alkuvaiheessa varata noin 5 miljoonaa euroa vuodessa.

Terapiatakuuseen sijoitettu pääoma maksaa tutkimusten mukaan itsensä takaisin moninkertaisesti

1. Sairausetuuksien käytön väheneminen

Noin 6 prosenttia hoidetuista siirtyy erilaisista etuuksista työelämään. Peruspalveluissa saatavilla oleva, riittävän varhain aloitettu psykoterapia siirtäisi arviolta noin 7500 henkilöä etuuksien piiristä työelämään, tuottaen noin 166 miljoonan euron kustannussäästön, perustuen työkyvyttömyyskulujen (kuntoutustuki tai sairauspäiväraha) vähenemiseen 100 miljoonalla eurolla (7500 henkilöä, etuus 13 500 €/v) ja ansioverotulojen kasvuun 66 miljoonalla eurolla (7500 henkilöä, ansiovero 8800 €/v).

2. Tuottavuuden kasvu

Noin neljännes sairausperusteisesta tuottavuuden menetyksestä johtuu mielenterveyden ongelmista. Tämä menetetyn työpanoksen kustannus on vuositasolla noin 850 miljoonaa euroa. Lyhyissä sairauspoissaoloissa mielenterveyssyistä valtaosan kustannuksista kantaa yksityiset työnantajat, lähes 300 miljoona euroa vuodessa.

Sairaana työskentely aiheuttaa yhtä suuren menetyksen kun sairauslomapäivät, eli noin 850 miljoonaa euroa vuodessa. Kustannus kohdentuu työnantajiin. Psykoterapian tuloksena työntekijän tuottavuus kasvaa keskimäärin 6 viikkotuntia. Kun arviolta puolet terapiatakuun piirissä olevat ovat työelämässä, terapiatakuu tuottaa noin 9 500 henkilötyövuoden tuottavuuskasvun, josta hyötyvät kaikki työnantajasektorit.

3. Terveydenhuollon käytön väheneminen

Psykoterapia vähentää terveydenhuollon muuta käyttöä noin 20 prosenttia. Kuntien nettokustannusten terveydenhuollossa ollessa 1821 euroa per asukas, potentiaalinen säästö terveydenhuoltokustannuksissa olisi 45 miljoonaa euroa. Arviossa ei ole huomioitu sitä, että psyykkisesti oireilevan henkilön terveydenhuoltokustannukset todellisuudessa ovat noin 60 prosenttia korkeammat kuin asukaskohtainen keskiarvo, joten taloudellinen hyöty olisi luultavasti todellisuudessa tätäkin merkittävämpi.

Lisätietoa

Terapiatakuun toteutussuunnitelma

Terapiatakuu-kansalaisaloite