Info

Mielenterveyspoolin muodostavat suomalaisen mielenterveystyön keskeiset toimijat. Verkostossa on mukana yhteensä 34 järjestöä.

Mielenterveyspooli on järjestöjen verkosto

Mielenterveyspoolissa on mukana 34 järjestöä, jotka tekevät mielenterveystyötä ja vaikuttavat mielenterveyteen.

Mielenterveyspooli tekee väestön mielenterveyttä vahvistavaa yhteiskuntapolitiikkaa vaikuttamalla päättäjiin ja lainvalmisteluun. Verkosto osallistuu julkiseen keskusteluun, jonka tavoitteena on vähentää mielenterveysongelmiin liittyvää häpeäleimaa.

Mielenterveyspoolin tavoitteena on edistää mielenterveysvaikutusten arvioimista kaikilla päätöksenteon tasoilla.

Mielenterveyspoolin tavoitteet

 • vaikuttaa yhteiskunnassa mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi
 • edistää kansalaisten mielenterveyttä
 • viestiä mielenterveyspalveluja tarvitsevien asiakkaiden ja heidän omaistensa asemasta

Mielenterveyspoolin jäsenet

 • AKAVAN SAIRAANHOITAJAT JA TAJA RY
  Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon alalla johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivien ja alaa opiskelevien edunvalvontajärjestö. Järjestö ajaa jäsenten ammatillisia, koulutuksellisia ja taloudellisia etuja, edistää hyvinvointipalvelujen kehitystä ja edistää jäsenistön ammattitietouden ja -taidon ylläpitämistä ja kehittämistä.

 • EHYT ry
  Päihde- ja pelihaittatyön valtakunnallinen järjestö, joka ehkäisee päihteidenkäytöstä ja pelaamisesta johtuvia haittoja sekä vahvistaa ihmisten hyvinvointia eri alojen ammattilaisten ja kansalaisten kanssa.
 • ETAPPI RY
  Yhdistys tarjoaa kodinomaista kuntoutusta nuorille aikuisille mielenterveyskuntoutujille. Nuorten aikuisten mielenterveysaktivismiryhmä Koala on yhdistyksen hanke. Se koostuu joukosta nuoria aikuisia, joita kiinnostaa yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja mielenterveysteemat.
 • FINNISH ASSOCIATION FOR INFANT MENTAL HEALTH – PIRPANA
  Yhdistys, jonka tavoitteena on edistää vauvojen ja pienten lasten psyykkistä kasvua ja kehitystä, vanhempien ja lasten vuorovaikutusta, kiintymyssuhdetta ja kriiseistä selviytymistä sekä ennaltaehkäistä varhaislapsuuden häiriöitä ja kehittää hoitoa.
 • JULKISTEN JA HYVINVOINTIALOJEN LIITTO JHL
  Ammattiliitto, joka yhdistää kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa työskentelevät ammattilaiset sekä näille aloille opiskelevat ja edistää yhdessä jäsenten kanssa työoloja, toimeentuloa ja työehtoja.
 • KAKSISUUNTAISET
  Valtakunnallinen yhdistys kaksisuuntaista mielialahäiriötä tai skitsoaffektiivista häiriötä sairastaville ja heidän läheisilleen. Yhdistyksen tavoitteena on häivyttää mielen sairauksiin liittyvää negatiivista leimaa ja järjestää vertaisryhmätoimintaa.
 • KUKUNORI RY
  Kansalais- ja ihmisoikeusjärjestö, joka kehittää uusia tapoja tehdä mielenterveystyötä. Hankkeiden avulla Kukunori pyrkii kehittämään sosiaali- ja terveysalan toimintakulttuuria ja lisäämään mielenterveystoipujien ja vammaisten ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta.
 • KOULUTETUT KOKEMUSASIANTUNTIJAT
  Yhdistys, joka edistää kokemusasiantuntijatoimintaa,  tuo kokemusasiantuntijuuden osaksi sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelua, kehittämistä, toteuttamista ja arviointia, tukee kokemusasiantuntijoita ja valvoo heidän etuaan.
 • MIELENTERVEYDEN KESKUSLIITTO
  Kaikkien mielenterveysongelmia kokeneiden ihmisten järjestö. Järjestön tehtävänä on mielenterveyden häiriöitä itse kokeneiden henkilöiden edunvalvonta, päätöksentekoon ja asenteisiin vaikuttaminen ennakkoluulojen ja leimautumisen vähentämiseksi, tiedon, tuen ja neuvonnan sekä kokemusten, koulutusten ja tapahtumien tarjoaminen.
 • MIELENTERVEYSOMAISTEN KESKUSLIITTO – FINFAMI
  Mielenterveyskuntoutujien omaisten ja -omaishoitajien valtakunnallinen edunvalvoja ja omaistyön asiantuntijaorganisaatio, joka tekee työtä mielenterveysomaisten hyvinvoinnin edistämiseksi.
 • MIELENTERVEYSYHDISTYS HELMI
  Mielenterveyskuntoutujien etujärjestö ja toimintayhteisö, jonka tarkoituksena on mielenterveyskuntoutujien tukeminen ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy tuottamalla matalan kynnyksen toimintaa.
 • MIELI MAASTA
  Yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea masennukseen sairastuneita ja heidän läheisiään, sekä vaikuttaa yhteiskunnassa masennusta ehkäisevästi. Yhdistyksen toiminnan ydin on vertaisryhmätoiminnassa.
 • MIELI SUOMEN MIELENTERVEYS RY
  Ydintehtävänä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. MIELI ry puolustaa kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen.
 • NUORTEN MIELENTERVEYSSEURA – YEESI RY
  Valtakunnallinen nuorten mielenterveysseura, joka tekee voimavaralähtöistä ja ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä, ja haluaa edistää nuorten hyvinvointia positiivisella otteella.
 • NYYTI RY
  Edistää opiskelijoiden mielenterveyttä tarjoamalla monipuolista tietoa ja toimintaa mielen hyvinvointiin ja opiskeluarjessa jaksamiseen liittyvissä asioissa.
 • PARISUHDEKESKUS KATAJA RY
  Parisuhdekeskus Kataja ry on v. 1994 perustettu parisuhdetyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Se tukee pareja, vapaaehtoisia ja ammattilaisia koulutuksen, viestinnän, neuvonnan ja toiminnan keinoin. Keskeinen työn painopiste on tukea parisuhdetta, kun perheessä on sairautta.
 • PSYKOSOCIALA FÖRBUNDET
  Ruotsinkielinen valtakunnallinen mielenterveyden asiantuntijajärjestö, joka tarjoaa puhelinneuvontaa, psykososiaalisia kuntoutuskursseja ja apua verkossa eri puolilla Suomen ruotsinkielistä aluetta ja Ahvenanmaalla.
 • SEXPO-SÄÄTIÖ
  Toimii seksuaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi, ja tarjoaa monimuotoisia palveluita, kuten neuvontaa, terapiaa, konsultointia ja koulutusta.
 • SININAUHALIITTO
  Sininauhaliitto on runsaan sadan jäsenyhteisön yhteistyöverkosto, joka auttaa vaikeaan tilanteeseen joutuneita ihmisiä. Liiton erityisosaamista ovat päihde- ja pelihaitat, riippuvuudet, mielenterveysongelmat, pitkäaikaisasunnottomuus sekä sosiaalinen työllistäminen.
 • SOSIAALIALAN KORKEAKOULUTETTUJEN AMMATTIJÄRJESTÖ TALENTIA
  Korkeasti koulutettujen sosiaalialan ammattilaisten ammattijärjestö, jonka tavoitteena on edistää työssä jaksamista, työn merkityksen ymmärtämistä, oikeudenmukaisen palkan saamista ja edellytyksiä tehdä työ hyvin.
 • SUOMEN KLUBITALOT
  Edustaa suomalaisten Klubitalojen verkostoa. Klubitalot ovat mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostamia yhdenvertaisia yhteisöjä, jotka tarjoavat jäsenilleen tavoitteellista toimintaa arkeen, vertaistukea ja yksilöllistä ohjausta.
 • SUOMEN LASTENPSYKIATRIYHDISTYS – BARNPSYKIATERFÖRENINGEN I FINLAND
  Yhdistys, joka koostuu lastenpsykiatreista ja alalle erikoistuvista lääkäreistä tai muuten alasta ja sen edistämisestä kiinnostuneista laillistetuista lääkäreistä. Yhdistyksen tavoitteena on toimia erikoisalan lääkäreiden yhdyssiteenä ja tarjota tietoa kiinnostuneille.
 • SUOMEN LÄHI- JA PERUSHOITAJALIITTO SUPER
  Sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja aloille opiskelevien ammattiliitto. Super valvoo jäsentensä etua, kehittää ammattia ja koulutusta sekä on yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka osallistuu myös kansainväliseen toimintaan.
 • SUOMEN PSYKOGERIATRINEN YHDISTYS (SPGY)
  Välittää psykogeriatrista tietämystä ja tutkimustuloksia sekä ammatillista kokemusta vanhusten mielenterveystyössä mukana olevien käyttöön sekä harjoittaa ja kehittää psykogeriatrista toimintaa ja tutkimusta yhdessä muiden tieteen ja toiminnan alojen kanssa.
 • SUOMEN PSYKOLOGILIITTO
  Psykologien ammattijärjestö, joka edistää jäsentensä palkka- ja ammatillisia etuja sekä työllisyyttä, ja pyrkii myös vaikuttamaan psykologeja koskevaan yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja lainsäädäntöön.
 • SURUNAUHA RY
  Valtakunnallinen itsemurhan tehneiden läheisten järjestö. Toiminnan tavoitteena on tukea läheisensä itsemurha kautta menettäneitä, järjestää vertaistukea, lisätä avointa keskustelua itsemurhista ja vaikuttaa itsemurhan tehneiden läheisten selviytymiseen surun kanssa.
 • NOUSEVA MIELI – SUOMEN SKITSOFRENIAYHDISTYS RY
  Pyrkii parantamaan kuntoutujien elämänlaatua, jakaa kokemusperäistä tietoa skitsofreniasta, tarjoaa mielekästä yhdistystoimintaa ja pyrkii vaikuttamaan ennakkoluulojen vähentämiseksi.
 • SUOMEN TRAUMA- JA DISSOSIAATIOYHDISTYS DISSO RY
  Tuottaa ja jakaa tietoa psyykkisestä traumatisoitumisesta ja dissosiaatiosta, kehittää erilaisia vertaistukimenetelmiä ja haluaa tehdä moniammatillista yhteistyötä traumojen hoidon hyväksi.
 • SYÖMISHÄIRIÖLIITTO – SYLI RY
  Tekee työtä sen puolesta, että syömishäiriöön sairastuneet ja heidän läheisensä saavat äänensä kuuluviin. Yhdistys tarjoaa tietoa syömishäiriöistä, tekee töitä sen puolesta, että syömishäiriöt tunnistetaan ja niihin puututaan oikea-aikaisesti ja asianmukaisesti ja pitää yllä tervettä liikunta-, paino-, ja kehopuhetta julkisessa hyvinvointikeskustelussa.
 • TAITEEN SULATTAMO RY
  Mielenterveystoipujien ja muiden syrjäytymisvaarassa olevien eritysryhmien sekä taiteenalojen ammattilaisten perustama yhdistys, joka järjestää erilaisia työpajoja ja tapahtumia.
 • TARPEENMUKAINEN HOITO RY
  Korostaa yksilön itsemääräämisoikeutta ja valinnanvapautta sekä suhtautuu kriittisesti vallitsevaan biolääketieteelliseen lähestymistapaan ja sen sovellutuksiin mielen pulmatilanteissa. Sen tarkoituksena on mahdollistaa kaikille omien toiveiden ja tarpeiden mukainen psyykkinen hoito mielen pulmatilanteissa.
 • TEHY
  Sosiaali- ja terveysalan koulutetun henkilöstön ammattijärjestö, joka ajaa jäsentensä taloudellisia, ammatillisia, sosiaalisia ja oikeudellisia etuja. Mielenterveyspoolin toiminnassa on mukana Tehyn mielenterveys- ja päihdetyön jaosto.
 • TUKIYHDISTYS MAJAKKA
  Tukee, motivoi ja aktivoi mielenterveyskuntoutujia. Yhdistyksen toiminta on vertaistoimintaa, joka on suunnattu aikuisille mielenterveyskuntoutujille.
 • ÄIMÄ RY
  Äidit irti synnytysmasennuksesta Äimä ry on yhdistys, joka auttaa raskausajan masennusta tai synnytyksen jälkeistä masennusta sairastavia ja vauva-ajan psykoosin kokeneita äitejä antamalla vertaistukea. Yhdistys myös tiedottaa näistä sairauksista eri tahoille.

Asiantuntijajäsenet

 • TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOKSEN MIELENTERVEYSRYHMÄ (THL)
  Sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva itsenäinen tutkimuslaitos, joka tutkii ja seuraa väestön hyvinvointia ja terveyttä ja kehittää toimenpiteitä niiden edistämiseksi.
 • TYÖTERVEYSLAITOS
  Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja vaikuttaa.
 • SUOMEN PSYKIATRIYHDISTYS
  Erikoislääkäriyhdistys, jonka tehtävä on antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita tärkeiksi katsomistaan aiheista ja terveyspoliittisista kysymyksistä, toimia edunvalvojana, järjestää koulutusta sekä psykiatriaan erikoistuville lääkäreille että psykiatrian lääkäreille ja tukea tieteellistä toimintaa apurahoin ja koulutuksin.

Mielenterveyspoolin ohjausryhmä

 • Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami
 • KoKoA – Koulutetut kokemusasiantuntijat
 • Mielenterveyden keskusliitto
 • Nyyti ry
 • Psykosociala Förbundet
 • Suomen Klubitalot
 • MIELI ry

Mielenterveyspoolin puheenjohtaja

Kuvassa Mielenterveyspoolin puheenjohtaja Petra Nummelin katsoo kameraan. Taustalla vaalea seinä.

Petra Nummelin

 • Mielenterveyspoolin puheenjohtaja vuodesta 2023 alkaen.
 • Psykosociala Förbundetin toiminnanjohtaja.

Yhteystiedot

📧 petra.nummelin@fspc.fi
📞 +358 50 525 12 43

Mielenterveyspoolin varapuheenjohtaja

Minna Savolainen

 • Nyyti ry:n toiminnanjohtaja

Yhteystiedot

📧 minna.savolainen@nyyti.fi
📞044 589 6117