Mielenterveysoikeudet

8.1.2021
Mielenterveysoikeuksien perustan muodostavat yleismaailmalliset ihmisoikeudet ja perustuslain mukaiset perusoikeudet. Mielenterveysoikeuksien toteutuminen suojaa kaikkien mielenterveyttä.

Mielenterveysoikeuksilla tarkoitetaan hyvän mielenterveyden näkemistä perusoikeutena, johon kaikilla on yhtäläinen oikeus. 

Erityisen tärkeää on mielenterveyden häiriöitä sairastavien henkilöiden perusoikeuksien toteutuminen. 

Mitä mielenterveysoikeuksiin sisältyy?

 • hyväksytyksi tuleminen ja syrjimättömyys
 • ihmisarvon ja perus- ja ihmisoikeuksien kunnioitus
 • yhdenvertainen oikeus asumiseen, opintoihin, työhön, toimeentuloon ja sosiaaliseen osallisuuteen
 • oikeus määritellä itse ne asiat, jotka auttavat selviytymään arjessa, ja saada siihen tarvittava tuki
 • oikeus vaikuttaa kansalaisena, päätöksenteon osapuolena, vertaistoimijana ja kokemusasiantuntijana
 • oikeus hyvään ja vaikuttavaan hoitoon silloin, kun se on tarpeen
 • oikeus ja mahdollisuus käyttää kansalliskieliä ja muita Suomessa puhuttuja kieliä sekä saada riittävä tulkkaus- ja käännösapu mielenterveyspalveluissa.

Mielenterveysoikeuksien saavuttamiseksi tarvitaan työtä ennakkoluulojen, virheellisten käsitysten ja vastakkainasettelun voittamiseksi.

Ihmis- ja perusoikeudet muodostavat mielenterveysoikeuksien perustan

Mielenterveysoikeuksien perusta:

 • yleismaailmalliset ihmisoikeudet sekä perustuslain mukaiset perusoikeudet
 • kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus
 • kielelliset oikeudet
 • oikeus tehdä työtä ja saada opetusta
 • oikeus riittävään elintasoon asumisen, toimeentulon, terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi
 • oikeus sosiaaliturvaan ja riittäviin terveyspalveluihin

Perus- ja ihmisoikeudet takaavat sellaiset yhteiskunnalliset olosuhteet, jotka edistävät yksilöiden mielenterveyttä ja suojaavat heitä mielenterveyden häiriöiden riskitekijöiltä. 

Mielenterveysoikeuksiin sisältyy mielenterveyttä suojaavien tekijöiden vahvistaminen ja sitä vaarantavien tekijöiden vähentäminen. Kohteena on niin koko väestö kuin erityisesti haavoittuvissa olosuhteissa elävät ihmiset.

Mielenterveyspalveluissa on kiinnitettävä erityistä huomiota mielenterveysoikeuksien toteutumiseen.

Perusoikeudet eivät toteudu joka tilanteessa yhdenvertaisesti 

Ne ihmiset, joilla on mielenterveyden häiriö, kohtaavat herkästi syrjintää, kielteistä leimaamista ja ennakkoluuloja. Tätä ilmenee sosiaalisessa kanssakäymisessä, työssä, opinnoissa, asumisessa ja erilaisissa palveluissa. 

Monet psyykkisiä sairauksia sairastavat ihmiset eivät hae hoitoa, koska sairauksien ja palvelujen käytön pelätään leimaavan ja aiheuttavan muuta syrjintää. 

Kulttuuriselta tai yhteiskunnalliselta asemaltaan haavoittuvat ryhmät vaativat erityisesti huomiota. 

Oikeus mielenterveyden häiriöiden laadukkaaseen, näyttöön perustuvaan, tarpeen mukaiseen hoitoon on myös nähtävä perustavaa laatua olevana mielenterveysoikeutena. 

Perusoikeuksiin kuuluu oikeus tahdonvapauteen, itsemääräämiseen ja koskemattomuuteen

Mielenterveyden häiriön kohtaava ihminen joutuu usein ponnistelemaan saadakseen täysimääräisen aseman itseään koskevassa päätöksenteossa. 

Psykiatrisessa sairaanhoidossa on mahdollista käyttää tahdosta riippumatonta hoitoa lainsäädännön erikseen määrittelemissä tilanteissa. Hyvin toimivat ja käyttäjien hyväksymät palvelut vähentävät tarvetta turvautua tahdosta riippumattomiin toimenpiteisiin. 

Myönteisenä kehityksenä voidaan todeta, että mielenterveyden häiriöiden kielteinen leima on vähentynyt, mikä ilmenee aikaisempaa avoimempana ja rakentavampana julkisena keskusteluna mielenterveydestä ja lisääntyneenä hakeutumisena palvelujen piiriin. 

Lue lisää mielenterveysoikeuksista

Kansallinen mielenterveysstrategia 2020-2030

Mielenterveysoikeudet ovat mielenterveysstrategian ydintä