Petra Nummelin Mielenterveyspoolin puheenjohtajaksi

5.6.2023
Petra Nummelinin mielestä tulevalla hallituksella on käsissään mielenterveyskriisin ratkaisut.

Mielenterveyspoolin uutena puheenjohtajana on aloittanut Psykosociala förbundet -järjestön toiminnanjohtaja Petra Nummelin.

“Hoidon saatavuutta ja mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyä on parannettava. Suomeen tarvitaan terapiatakuu eli perustason mielenterveyspalveluiden turvaaminen ja tehokas hoitoonohjaus”, hän linjaa.

Kuvassa Mielenterveyspoolin puheenjohtaja Petra Nummelin katsoo kameraan. Taustalla vaalea seinä.
Petra Nummelin työskentelee Psykosociala Förbundetin toiminnanjohtajana.

Nummelinin mukaan hallituksen tulee ottaa nuorten mielenterveysongelmat vakavasti. 

“Puhumme nyt todella kauaskantoisista asioista: nuorten tulevaisuudesta ja koko väestön toimintakyvystä. Hallitusohjelmassa on otettava huomioon kaikkien ratkaisujen vaikutukset mielenterveyteen”, hän sanoo.

Nummelin pitää kansallista mielenterveysstrategiaa ja itsemurhien ehkäisyohjelmaa hyvinä pohjina päätöksenteolle.

“Mutta niistä on hyötyä vain, jos niiden toimeenpanoon osoitetaan rahaa.”

Mielenterveys kuuluu kaikkiin hallitusneuvottelupöytiin

Nummelin näkee, että hyvän mielenterveyden tukemiseksi ja avun saamiseksi tarvitaan laaja-alaisia ja pitkäjänteisiä toimia niin sosiaali- ja terveyspalveluissa, työelämässä, nuorten elämässä kuin vanhustenhuollossakin.

“Mielenterveyspolitiikassa ja -palveluissa on otettava huomioon eri ihmisryhmät, kuten vaikeita psyykkisiä sairauksia sairastavat, mielenterveysomaiset, eri kieliryhmät ja vähemmistöt sekä työelämän ulkopuolella olevat ihmiset.”

Nummelin pitää tärkeänä, että kansalaisjärjestöjen vaikutusmahdollisuudet mielenterveyspolitiikkaan on varmistetaan sekä hyvinvointialueilla että valtakunnallisesti. 

“Järjestöjen rooli myös kriisiauttamisessa, mielenterveystoipujien tuessa ja vertaistoiminnan tarjoamisessa on korvaamaton. Vahva kansalaisyhteiskunta on yksi toimivan demokratian tunnusmerkeistä. Järjestöjen toimintaedellytyksiä ei saa heikentää.”

Mielenterveyspooli on järjestöjen verkosto

Mielenterveyspooli on 32 mielenterveysalan kansalaisjärjestön verkosto. Se vaikuttaa yhteiskunnassa mielen hyvinvoinnin, mielenterveyspolitiikan ja mielenterveyspalveluiden parantamiseksi. Pooliin kuuluu asiantuntijajäsenenä myös viranomaistahoja. 

Poolin edellisenä puheenjohtajana toimi Mielenterveyden keskusliiton toiminnanjohtaja Olavi Sydänmaanlakka.


Petra Nummelin är nya ordförande för Nätverket för psykisk hälsa i Finland

Petra Nummelin anser att den kommande regeringen har lösningarna i sina händer då det gäller att trygga tillgången till tjänster och svara till på den kris som berör den psykiska hälsan.

Petra Nummelin, verksamhetsledare för Psykosociala förbundet r.f., har tillträtt posten som ny ordförande för Nätverket för psykisk hälsa i Finland.

”Tillgången till vård och förebyggandet av psykisk ohälsa måste förbättras. Finland behöver en terapigaranti, dvs. tryggandet av mentalvårdstjänsterna på primärnivå och en effektiv vårdhänvisning”, säger hon.

Enligt Nummelin behöver regeringen ta de ungas psykiska utmaningar på allvar.

”Vi talar nu om sådant som kommer att påverka hela samhället lång tid framöver: de ungas framtid och hela befolkningens funktionsförmågahandlingskraft. Regeringsprogrammet måste vid alla lösningar ta i beaktande effekterna på psykisk hälsa”, säger hon.

Nummelin tycker att den nationella strategin för psykisk hälsa och det nationella programmet för suicidprevention är en bra grund för beslutsfattandet.

”Psykisk hälsa är en viktig faktor att beakta i alla överenskommelser i de nu pågående förhandlingarna och hör därför till alla förhandlingsbord.”

För att stöda en god psykisk hälsa och möjliggöra tillgången till hjälp, anser Nummelin att det behövs övergripande och långsiktiga handlingar inom både social- och hälsovården, arbetslivet, de ungas liv och inom servicen för de äldre.

”Inom politiken och tjänsterna för psykisk hälsa måste olika människogrupper, så som de med svåra psykiska sjukdomar, anhöriga, olika språk- och minoritetsgrupper samt personer utanför arbetslivet, tas i beaktande.”

Nummelin tycker det är viktigt att medborgarorganisationernas påverkansmöjligheter försäkras både inom välfärdsområdena och på nationell nivå.

”Föreningarnas roll, då det kommer till krishjälp, stöd för återhämtning och utbudet av kamratstöd, är ovärderlig. Ett starkt medborgarsamhälle är ett tecken på en fungerande demokrati. Föreningarnas verksamhetsförutsättningar får inte försvagas.”

Nätverket för psykisk hälsa är föreningarnas nätverk

Nätverket, som på finska kallas för Mielenterveyspooli, består av 32 medborgarorganisationer. Nätverket verkar för att förbättra psykisk hälsa, mentalvårdspolitik och mentalvårdstjänsterna i samhället. Till nätverket hör även olika myndigheter som sakkunnigmedlemmar.

Den tidigare ordförande var Olavi Sydänmaanlakka, verksamhetsledare för Centralförbundet för Mental Hälsa.