Työn muokkauksen keinot

10.12.2019
Opas esittelee työn muokkauksen keinoja, joilla voidaan helpottaa työhön paluuta tai tukea liiallisesti kuormittunutta työntekijää.

Mitä työn muokkaus on?

Työn muokkauksella tarkoitetaan työn sovittamista työkykyä vastaavaksi. Työnantaja ja työntekijä voivat sopia esimerkiksi työaikojen järjestelyistä, työtehtävien räätälöinnistä, työtilojen muutoksista tai toisen työntekijän antamasta tuesta.

Työn muokkauksen tavoitteena on tukea työkykyä ja mahdollistaa työn jatkaminen terveydellisistä rajoitteista huolimatta.

Työn muokkaaminen mielenterveyden oireiden yhteydessä

Aloite työn muokkaamiseen voi tulla työntekijältä, työnantajalta tai työterveyshuollolta, ja muokkaus edellyttää aina kaikkien osapuolien sitoutumista siihen.

Työn muokkaaminen voi tarkoittaa pieniä tai suurempia muutoksia työntekijän omassa työssä, työn vaihtamista tai tehtävänkuvan muutosta organisaation sisällä tai joissain tapauksissa työnantajan vaihtamista.

Työt ovat hyvin erilaisia sen suhteen, millaiset muokkauksen keinot ovat mahdollisia. Työtä voidaan muokata väliaikaisesti tai pysyvämmin. Parhaimmillaan työn muokkauksen avulla voidaan estää työkyvyn heikkeneminen, sairausloma tai viime kädessä työkyvyttömyyseläke.

Onnistunut työn muokkaus, kun mielenterveyden häiriö vaikuttaa työkykyyn

Onnistuneen työn muokkauksen edellytyksenä on, että tunnistetaan ne työn piirteet, jotka aiheuttavat työntekijässä kuormittuneisuutta ja puututaan niihin tekemällä konkreettisia muutoksia työssä.

Aina erityisesti kuormittavia työtilanteita tai työprosesseja ei ole tunnistettavissa, vaan työntekijä hyötyy kokonaiskuormituksen vähentämisestä tehtävien määrää karsimalla tai työaikaa lyhentämällä.

Työterveyslaitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön oppaassa käsitellään yksittäisen työntekijän työn muokkausta tilanteessa, jossa mielenterveyden häiriö vaikuttaa työkykyyn.

Yksittäisen työntekijän tilannetta tarkasteltaessa voi työyhteisössä tulla esille laajempia, esimerkiksi ylikuormitukseen, epäoikeudenmukaiseen kohteluun tai työn epävarmuuteen liittyviä terveyden uhkatekijöitä, jolloin yksittäisen työntekijän tilanteen ratkaisemisen lisäksi tarvitaan laajempia työtä ja koko työyhteisöä koskevia muutoksia. Työn muokkaus voi auttaa kehittämään yhteisiä työtapoja niin, että koko työyhteisö hyötyy.

Työn muokkausta voidaan käyttää esimerkiksi

  • varhaisen tuen keinona, kun havaitaan ensimmäisiä merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä, sen uhasta tai ylikuormittumisesta
  • työntekijän palatessa työhön sairausloman jälkeen
  • työntekijän siirtyessä osasairauspäivärahalle tai osatyökyvyttömyyseläkkeelle
  • kun työ vaihtuu kokonaan entisen työn käytyä terveydellisistä syistä mahdottomaksi
  • kun työntekijä aloittaa työkokeilun, työhönvalmennuksen tai työharjoittelun osana ammatillista kuntoutusta

Tutustu työn muokkaamisen oppaaseen

Oppaan ovat tuottaneet Työterveyslaitos ja sosiaali- ja terveysministeriö vuonna 2018.

Oppaan kirjoittajat:

Pauliina Mattila-Holappa Työterveyslaitos
Sanna Selinheimo Työterveyslaitos
Elisa Valtanen Työterveyslaitos
Johanna Vilén Lääkärikeskus Aava, Mehiläinen ja Finla työterveys
Riitta Sauni sosiaali- ja terveysministeriö
Jaana Vastamäki sosiaali- ja terveysministeriö

tutustu oppaaseen