Lausunto valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan

16.8.2019

Valtakunnallinen nuorisotyön ja politiikan ohjelma (VANUPO) on lakisääteinen, valtioneuvoston hyväksymä asiakirja, joka nojaa hallitusohjelmaan. Kauden 2020-2023 ohjelma on nyt valmisteilla.

Autetaan nuorta oikeassa hetkessä

Taataan riittävä tuki nuoren arkiympäristöön luomalla kouluihin sitova suositus oppilashuoltohenkilökunnan määrästä ja oppilaille tarjottavasta tuesta peruskoulussa, toisella asteella ja korkeakoulutuksessa.

Tarjotaan kouluissa mielenterveystyötä tekevien ammattilaisten apua matalalla kynnyksellä. Vahvistetaan mielenterveysosaamista koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa, perusterveydenhuollossa, työterveyshuollossa ja sosiaalipalveluissa kehittämällä erikoissairaanhoidon näille toimijoille antamaa asiantuntijatukea.

Suomessa on otettava käyttöön Terapiatakuu, jossa nuori saa apua välittömästi ja laadukasta psykososiaalista hoitoa, kuten lyhytterapiaa, kuukauden sisällä hoitoon hakeutumisesta.

Varmistetaan saumaton hoitopolku ja vahvistetaan monitoimijaisia palveluita nuorisoasemista monikulttuurikeskuksiin ja kriisipäivystykseen. Otetaan nuoren läheiset ja omaiset huomioon ja tuetaan heitä tarpeen mukaan.

Keskitytään kasvatukseen ja koulutukseen

Luodaan mielen hyvinvoinnin vahvistamisen käytännöt ja koulutusta oppilaiden psyykkisen hyvinvoinnin seuraamiseen ja vahvistamiseen. Otetaan ne käyttöön osana yhteisöllistä opiskeluhuoltoa.

Panostetaan ennaltaehkäisyyn

Otetaan mielenterveystaitojen opettelu ja opettaminen osaksi kaikkea lasten ja nuorten kanssa tehtävää työtä. Tarjotaan nuorten kanssa toimiville aikuisille mahdollisuus mielenterveysosaamisen parantamiseen.

Hyödynnetään järjestöjen osaamista  mielenterveysosaamisen vahvistamisessa, sekä panostetaan nuorten mielenterveyttä tukevien järjestöjen toimintaedellytysten vahvistamiseen.

Lisätietoa VANUPOsta (Opetus- ja kulttuuriministeriö)