Kannanotto: Vaikeimmassa tilanteessa olevat ihmiset kärsivät suurista asiakasmaksuista

18.1.2019
Eduskunnan käsittelyssä oleva hallituksen esitys uudeksi asiakasmaksulaiksi ei vastaa riittävästi terveydenhuollon eriarvoisuuden ongelmakohtiin.

Hallituksen esityksessä asiakasmaksut voivat kasautua eniten sairastaville ja asiakkaille, joiden psyykkiset tai fyysiset oireet johtavat tiheisiin hoitokäynteihin.

Esityksessä luovuttaisiin terveyskeskusmaksujen vuosimaksusta, joka on nyt enintään 41,20 euroa vuodessa, ja mahdollistettaisiin maksun periminen jokaiselta käynniltä. Esitetyn kolmen erillisen terveydenhuollon asiakasmaksujen katon yhtenäissumma nousee jopa 1600 euroon vuodessa.

Korkea maksumäärä osuu terveyskeskusten asiakkaisiin, jotka käyttävät paljon palveluita. Heistä valtaosa kuuluu alempiin tuloluokkiin. Vuonna 2015 noin 55 000:lla enimmäkseen erittäin pienituloisella suomalaisella asiakasmaksut, reseptilääkkeiden ja matkojen omavastuut ylittävät 40 prosenttia henkilön käytettävissä olevista vuosituloista.

Lakiesityksessä mielenterveyden avohoito säilyy maksuttomana, mutta maakunta voi periä maksuja psykiatrisesta laitoshoidosta ja laitoshoitona annetusta kuntoutuksesta. On varmistettava, etteivät mielenterveyden hoidon kustannukset, kuten lääkehoidon liian alhainen korvaustaso tai sairaalalaskut kaada yksilön tai perheen taloutta.

Uudistuksessa tulee toteuttaa päihde- ja mielenterveyspalvelujen täysi maksuttomuus myös sairaalahoitojaksojen osalta.  Maksuttomuus edistäisi ihmisten hoitoon hakeutumista ja estäisi talousvaikutuksista johtuvaa ongelmien syvenemistä. Asiakasmaksut ovat ristiriidassa valtakunnallisten terveys- ja kuolleisuuserojen kaventamisen kanssa. Asiakasmaksukertymän väheneminen voidaan kattaa ehkäisemällä ongelmien syvenemistä ja sairaalahoitojaksoja nykyistä paremmilla matalan kynnyksen palveluilla.

Mielenterveysomaisten keskusliitto FinFami, KoKoA – Koulutetut kokemusasiantuntijat, Mielenterveyden keskusliitto, Nyyti ry, Psykosociala Förbundet, Suomen Klubitalot ja Suomen Mielenterveysseura vaativat hyvinvointivaikutusten tarkempaa arviointia lain uudistamisen yhteydessä ja maksujen poistamista jo valmiiksi vaikeassa tilanteessa olevilta asiakkailta.


Höga avgifter i vården slår hårt mot dem som redan har det svårt

Den nya lagen om kundavgifter som är under beredning i riksdagen löser inte ojämlikheten i tillgång till sjuk- och hälsovård. I regeringens lagförslag hopar sig kundavgifterna hos de allra sjukaste klienterna med täta besök på grund av långvariga psykiska eller fysiska symptom.

Enligt lagförslaget skulle man slopa årsavgiften på hälsovårdscentralerna som nu är högst 41,20 euro per år och istället införa en möjlighet debitera för varje besök. De föreslagna tre olika takbeloppen inom social- och hälsovården utgör så mycket som 1600 euro i året.

Den höga avgiften drabbar de av hälsovårdscentralernas kunder som använder vårdtjänsterna mest. De flesta av dem har låga inkomster. För ungefär 55 000 finländska småinkomsttagare utgjorde klientavgifterna och självrisken för mediciner och resekostnader mera än 40% av personens nettoårsinkomst år 2015.

Enligt förslaget är öppenvården avgiftsfri, men landskapet kan uppbära avgifter för mentalvård och rehabilitering på sjukhus. I den nya lagen om kundavgifter bör man gå in för avgiftsfri mentalvård och rehabilitering även på sjukhus.

Avgiftsfrihet stöder vårdsökandet hos personer med missbruk eller annan psykisk ohälsa och förhindrar att problemen fördjupas på grund av svag ekonomi. Kundavgifterna står i strid med målsättningarna att minska tröskeln att söka mental- och missbrukarvård och att minska ojämlikheten i hälsa och dödlighet i Finland. De minskade intäkterna från kundavgifterna kan man täcka genom att förebygga fördjupade problem och behov av sjukhusvård med förbättrade lågtröskeltjänster för personer med psykisk ohälsa.

Centralförbundet för mental hälsa rf, FinFami – Anhörigas stöd för mentalvården centralförbundet rf, Föreningen för Mental Hälsa i Finland, KoKoA – Föreningen för Utbildade Erfarenhetsexperter rf, Nyyti rf, Psykosociala Förbundet rf och Suomen Klubitalot ry kräver en noggrannare bedömning av lagförslagets välfärdskonsekvenser och att kundavgifterna för dem som redan är i en svår situation avskaffas.