Kannanotto: Mielenterveyslainsäädäntö on uudistettava pian

30.10.2018
Mielenterveyslainsäädäntö tulee liittää osaksi muuta terveydenhuollon lainsäädäntöä ja tuoda kokonaisuutena nykyaikaan. Mielenterveysjärjestöt vetoavat uudistusten toteuttamiseksi heti seuraavan hallituskauden alussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on tiedottanut jatkavansa asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeuden vahvistamista koskevan lainsäädännön valmistelua seuraavalla hallituskaudella. Asiakas- ja potilaslaki on päätetty poistaa tällä hallituskaudella annettavien hallituksen esitysten listalta. Myös mielenterveys- ja päihdelainsäädäntöön suunnitellut muutokset jäävät myöhempään valmisteluun.

Viivästykset koskevat merkittävää ihmisjoukkoa: noin puolet suomalaisista kokee jossakin elämänvaiheessa mielenterveyden häiriön. Puolet heistä ei saa tarvitsemaansa hoitoa.

Mielenterveyspoolin jäsenjärjestöt vaativat, että potilaan kuulemisesta oman hoitonsa suunnittelussa ja pakkotoimien käytöstä sosiaali- ja terveydenhuollossa säädetään ensi tilassa. Lisäksi mielenterveyslainsäädännön kokonaisuudessa on varmistettava nykyistä kattavammat ja oikea-aikaisemmat mielenterveyspalvelut. Palveluiden on toteuduttava yhdenvertaisesti ja kaikilla kotimaisilla kielillä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon lakeja uudistettaessa on säädettävä hoidon tarjoajan velvollisuudesta kuulla potilasta ja omaisia hoidon suunnittelussa ja palvelujen kehittämisessä.

Suomi tarvitsee vahvemman lainsäädännön, jossa kokemusasiantuntijoiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon monialaisten asiantuntijoiden kuuleminen otetaan osaksi myös lainsäädäntöprosesseja ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita.