Jonota Terapiatakuun puolesta! -tempaus 20.9.2022

23.8.2022
Tervetuloa tempaisemaan Terapiatakuun puolesta Helsingin Kansalaistorille 20.9.2022!

Kokoonnumme 20.9.2022 kello 16.30 Helsingin Kansalaistorille ”Jonota Terapiatakuun puolesta!” -mielenilmaukseen, koska haluamme nopeuttaa ja helpottaa pääsyä mielenterveysapuun.

Tapahtuma facebookissa

Kuvassa Terapiatakuu-tarra Eduskuntatalon edessä. Kuvassa teksti "Jonota Terpapiatakuun puolesta!"

Joka toinen suomalainen kokee jossakin vaiheessa elämäänsä mielenterveyden häiriön, mutta vain puolet mielenterveyden häiriötä sairastavista saa tarvitsemaansa hoitoa.

Tämän vuoksi yli 52 000 ihmistä allekirjoitti Terapiatakuu-kansalaisaloitteen, joka sai myös poliittisten päättäjien laajan tuen. Myöhemmin sosiaali- ja terveysvaliokunta lupasi yhdistää Terapiatakuun hoitotakuuseen.

Näin ei kuitenkaan tehty.

Psykoterapiat ja muut psykososiaaliset hoidot on rajattu hoitotakuun ulkopuolelle. Terapiatakuussa vaaditaan nimenomaan edellä mainittuja hoitoja perusterveydenhuoltoon.

Saimme vain vesitetyn Terapiatakuun, vaikka meille luvattiin se kokonaisena.

Siksi kutsumme sinut mukaan jonottamaan Terapiatakuun puolesta 20.9.2022 kello 16.30 Helsingin Kansalaistorille!

Hoitojono-muodostelmalla haluamme viestiä, että Terapiatakuu olisi yksi ratkaisu pitkien hoitojonojen purkamisessa.

Esimerkiksi nuorisopsykiatrian hoitojonot ovat yli kahdeksankertaistuneet kahdessa vuodessa (THL, 2019-2021).

Tarvitsemme laajan tuen perustason mielenterveyspalveluiden parantamiseksi. Osoita tukesi ja tule mukaan luomaan painetta päättäjille!

Näytetään yhdessä, että haluamme edelleen tehdä Terapiatakuusta totta.

Tempauksen aikataulu

Kokoonnumme Kansalaistorille kello 16.30.

Kello 17.00 hoitojonomme kiemurtelee Eduskuntatalon portaiden edustalle.

Jonotuksen jälkeen siirrymme hämmentämään Terapiatakuu-soppaa Kansalaistorille.

HUOMIO! Lisäksi arvomme osallistujien kesken yhden (1) ainutlaatuisen Terapiatakuu-ämpärin! Ämpäri on kuin perustason mielenterveyspalvelu – tarvitaan aimo annos onnea, että sen voi saada!

Tuo mukaasi kyltti, banderolli tai muuta rekvisiittaa. Muista myös avata äänesi!

Miksi jonotamme Terapiatakuun puolesta?

  • Terapiatakuu parantaisi hoidon saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta.
  • Oikea-aikaisen avun myötä mielenterveyden oireiden ja häiriöiden syveneminen vähenisi.
  • Omaisia kuormittaa eniten se, että sairastunut ei saa ajoissa apua. Terapiatakuu helpottaa myös mielenterveysomaisten hätää, huolta ja jaksamista.
  • Terapiatakuu turvaa hoidon yksilön taloudellisesta tilanteesta riippumatta
  • Terapiatakuu rakentaisi Suomeen tehokkaat perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut, ja täydentäisi nykyjärjestelmää tuomalla avun saataville nopeammin, helpommin ja asiakaslähtöisemmin.
  • Perusterveydenhuollossa tarvitaan mahdollisuus varhaiseen lyhytpsykoterapiaan sekä muihin psykososiaalisiin lyhytinterventioihin.
  • Mielenterveyden häiriöiden kokonaiskustannukset Suomessa ovat OECD:n arvion (2018) mukaan noin 11 miljardia vuodessa. Sijoitus mielenterveyteen maksaa tutkimusten mukaan itsensä takaisin moninkertaisesti, koska sairausetuuksien käyttö vähenee, työnantajien sairauspoissaolokustannukset ja muut työelämäkustannukset vähenevät.
  • Terapiatakuun toteuttaminen on mahdollista ja välttämätöntä. Kustannukset ovat lisäksi pienet: Terapiatakuu maksaa arviolta 35 miljoonaa euroa vuodessa.

Lue lisää Terapiatakuusta

Tue mielenilmausta

Kokoamme laajaa joukkoa tukemaan Terapiatakuuta!

Haluatko osallistua tempauksen viestintään tai osoittaa tukesi muulla tavoin?

Ota yhteyttä

Kalle Erkkilä
Viestinnän asiantuntija
+358 40 192 95 04
etunimi.sukunimi@mieli.fi

Mielenilmauksen pääjärjestäjät ovat Mielenterveyspooli ja MIELI ry.

Mielenilmauksen tukijat

Allianssi
Demariopiskelijat – SONK
Demarinuoret
Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry
Kaksisuuntaiset ry
KD Nuoret
Keskustanuoret
Keskustaopiskelijat
Kokoomusnuoret
Kokoomusopiskelijat
KoKoA -Koulutetut Kokemusasiantuntijat ry
Käpy Lapsikuolemaperheet ry
Marttaliitto
Mielenterveyden keskusliitto
Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami
Mielenterveysyhdistys Etappi ry
Mielenterveysyhdistys Helmi
Nouseva mieli – Suomen skitsofreniayhdistys ry
Nuoret Lesket ry
Nuorten mielenterveysseura -Yeesi ry
Nyyti ry
RKP-nuoret
Sakki ry
SAMOK – Suomen opiskelijakuntien liitto
Sexpo
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
STTK-Opiskelijat
Suomen Lukiolaisten Liitto
Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU
Suomen Psykologiliitto
Suomen trauma- ja dissosiaatioyhdistys Disso ry
Surunauha ry
Taiteen Sulattamo
Talentia ry
Vasemmistonuoret
Vasemmisto-opiskelijat
Vihreät nuoret


Jippot Köa för Terapigarantin! den 20 september 2022

Välkommen att delta i jippot för Terapigarantin på Medborgartorget i Helsingfors den 20 september 2022! Vi samlas den 20 september 2022 kl. 16.30 på Medborgartorget i Helsingfors för meningsyttringen ”Köa för Terapigarantin”, eftersom vi vill göra det snabbare och enklare att få hjälp för den psykiska hälsan.

EVENEMANGET PÅ FACEBOOK

Varannan finländare drabbas av ett psykiatriskt tillstånd i något skede av livet, men endast hälften får den vård de behöver.

Därför undertecknade över 52 000 personer medborgarinitiativet Terapigaranti, som också fick ett brett stöd från politiska beslutsfattare. Senare lovade social- och hälsovårdsutskottet att kombinera Terapigarantin med vårdgarantin.

Det gjorde man dock inte.

Psykoterapier och annan psykosocial vård inkluderas inte i vårdgarantin. I Terapigarantin kräver man uttryckligen att ovan nämnd vård ska ingå i primärvården. Vi fick bara en urvattnad Terapigaranti, trots att vi lovades den i sin helhet.

Därför bjuder vi dig med att köa för Terapigarantin den 20 september 2022 kl. 16.30 på Medborgartorget i Helsingfors.

Med vårdkö-formationen vill vi ge ett budskap om att Terapigarantin skulle vara en lösning för att för att korta vårdköerna.

Till exempel har vårdköerna inom ungdomspsykiatrin blivit mer än åtta gånger längre på två år (Institutet för hälsa och välfärd, 2019–2021).

Vi behöver ett brett stöd för att förbättra mentalvårdsservicen på basnivå. Visa ditt stöd och kom med för att skapa tryck på beslutsfattarna!

Låt oss visa tillsammans att vi fortfarande vill göra Terapigarantin till verklighet.

Tidtabell för jippot

Vi samlas på Medborgartorgen kl. 16.30.

Kl. 17.00 slingrar sig vår vårdkö framför Riksdagshusets trappor. Efter att ha köat, förflyttar vi oss för att röra om i Terapigaranti-soppan på Medborgartorget.

OBS! Dessutom lottar vi ut en (1) unik Terapigaranti-hink bland deltagarna! Hinken är som mentalvårdservicen på basnivå – du behöver en hel del tur för att få den!

Ta med dig en skylt, banderoll eller annan rekvisita. Kom också ihåg att göra din röst hörd!

Varför köar vi för Terapigarantin?

● Terapigarantin skulle förbättra tillgången till vård och dess jämlikhet.
● Tillgång på snabb hjälp skulle minska på förvärrade psykiska symtom och psykiatriska tillstånd.
● Anhöriga belastas mest av att den sjuka inte får hjälp i tid. Terapigarantin minskar även nöden, oron och orken för anhöriga till personer med psykisk ohälsa.
● Terapigarantin tryggar vården oavsett individens ekonomiska situation.
● Terapigarantin skulle bygga upp en effektiv mentalvårdsservice inom primärvården i Finland och komplettera det nuvarande systemet genom att göra hjälpen snabbare, lättare och mera klientinriktat tillgänglig.
● Inom primärvården behöver man möjlighet till tidig kortvarig psykoterapi samt andra kortvariga psykosociala interventioner.
● Enligt OECD:s uppskattning (2018) är de totala kostnaderna för psykiatriska tillstånd cirka 11 miljarder euro om året i Finland. En investering i den psykiska hälsan betalar sig enligt undersökningar flerfaldigt tillbaka, eftersom både utnyttjandet av sjukförmåner, kostnaderna för sjukfrånvaro för arbetsgivare och övriga arbetslivskostnader minskar.
● Det är möjligt och nödvändigt att genomföra Terapigarantin. Dessutom är kostnaderna små: Terapigarantin kostar ungefär 35 miljoner om året.

LÄS MER OM TERAPIGARANTIN

Stöd åsiktsyttringen

Vi samlar ihop en stor grupp för att stödja Terapigarantin!

Vill du delta i kommunikationen för jippot eller visa ditt stöd på annat sätt?

Ta kontakt

Kalle Erkkilä
Kommunikationsexpert
+358 40 192 95 04
fornamn.efternamn@mieli.fi

Huvudarrangörerna av åsiktsyttringen är Mentalhälsopoolen och MIELI Psykisk hälsa Finland rf.


Demonstration to promote immediate access to therapy on 20 September 2022

Come along and show your support for immediate access to therapy on Kansalaistori in Helsinki on 20 September 2022! We will convene on Kansalaistori in Helsinki at 4.30 pm on 20 September 2022 for the ‘Jonota Terapiatakuun puolesta!’ (queue for immediate access to therapy) demonstration, because we want to make access to therapy faster and easier.

EVENT ON FACEBOOK

Every other Finn experiences mental health issues at some phase of their lives, but only half of those suffering from mental health problems receive the treatment they need.

This is why more than 52,000 people signed the ‘Terapiatakuu’ citizens’ initiative, which also received broad support from political decision-makers. Later on, the Social Affairs and Health Committee promised to link immediate access to therapy to the maximum waiting time guarantee for treatment.

However, this promise was not delivered on.

Psychotherapy and other psychosocial treatments are excluded from the maximum waiting time guarantee for treatment. Immediate access to therapy specifically requires the aforementioned treatments to be included in basic health care. We only got a watered-down version of immediate access to therapy, even though we were promised a full-fledged version.

That is why we invite you to join us in queuing for immediate access to therapy on 20 September 2022 at 4.30 pm on Kansalaistori in Helsinki!

By forming a treatment queue, we want to communicate that maximum waiting time guarantee for treatment would be a solution in dismantling long treatment queues.

For example, youth psychiatry treatment queues have become more than eight times longer in two years (Finnish Institute for Health and Welfare, 2019–2021).

We need comprehensive support to improve basic mental health services. Show your support and join us in putting pressure on decision-makers!

Let’s work together to show that we still want to make immediate access to therapy a reality.

Event schedule

We will convene on Kansalaistori at 4:30 pm.

At 5 pm, our treatment queue will be winding its way to the steps in front of the Parliament House. After queuing, we will move on to stir the immediate access to therapy pot on Kansalaistori.

ATTENTION! We will also be raffling one (1) unique immediate access to therapy bucket among the participants! The bucket is like basic mental health services – you need luck on your side to get your hands on it!

Bring a sign, banner or other props. Remember to do some vocal warm-ups in advance!

Why are we queuing for immediate access to therapy?

● Immediate access to therapy would improve availability and equality of treatment.
● With timely help, the deepening of mental health symptoms and disorders would be reduced.
● Friends and family of patients are mainly burdened by their loved ones not receiving help in time. Immediate access to therapy also alleviates the distress and concern of the loved ones of mental health patients and helps them cope.
● Immediate access to therapy ensures treatment regardless of the financial situation of the individual.
● Immediate access to therapy would build efficient basic mental health care services in Finland and supplement the current system by making help available more quickly, easily, and in a more customer-oriented manner.
● Primary health care requires the option to provide early short-term psychotherapy and other psychosocial short-term interventions.
● According to an OECD estimate (2018), the total annual costs of mental health disorders in Finland are approximately 11 billion euros. Research shows that investments in mental health repay themselves multifold, as the use of illness benefits decreases and employer costs caused by sick leave and other working life costs decrease.
● The implementation of immediate access to therapy is possible and necessary. In addition, the costs are small: immediate access to therapy costs an estimated EUR 35 million a year.

READ MORE ABOUT IMMEDIATE ACCESS TO THERAPY

Support the demonstration

We are gathering a large number of people to support immediate access to therapy!

Would you like to participate in event communications or show your support in other ways?

Please contact

Kalle Erkkilä
Communications expert
+358 40 192 9504
firstname.lastname@mieli.fi

The primary organisers of the demonstration are the Mental Health Coalition and MIELI Mental Health Finland.