Hallitusohjelmatavoitteet 2023-2027

11.5.2023
Mielenterveyspoolin tavoitteet hallituskaudelle 2023-2027. Mielenterveys kuuluu jokaiseen neuvottelupöytään!

Toteutetaan terapiatakuu

Toteutetaan terapiatakuu kansalaisaloitteen (KAA 10/2019 vp) esittämällä tavalla. 

Ehdotetun lakimuutoksen myötä soveltuvaa varhaista mielenterveyshoitoa tarjotaan jo perusterveydenhuollossa. Hoidon tarve arvioidaan apua haettaessa, ja tarpeen mukainen psykososiaalinen hoito tai psykoterapia aloitetaan kuukauden sisällä. Hoidon valinnassa otetaan huomioon potilaan mielipide ja hänen kokemuksensa hoidon tarpeesta. Tarpeen mukaan huomioidaan potilaan suostumuksella hänen lähipiirinsä.

Terapiatakuun toteuttamiseksi hyvinvointialueille ohjataan riittävät resurssit. Varmistetaan, että perusterveydenhuollossa on riittävää moniammatillista osaamista hoidon tarpeen arvioon sekä lyhyiden psykososiaalisten interventioiden toteuttamiseen. Osaamisen vahvistamiseksi tuetaan tarpeen mukaista perustason ammattilaisille järjestettävää interventiokoulutusta ja työnohjausta. Varmistetaan hoidon saatavuus molemmilla kansalliskielillä, saamen kielillä ja viittomakielellä.

Jatketaan mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman toimeenpanoa

Varmistetaan kansallisen mielenterveysstrategian ja itsemurhien ehkäisyohjelman poikkihallinnollinen, suunnitelmallinen ja riittävästi resursoitu toimeenpano maaliskuussa 2023 hyväksytyn valtioneuvoston periaatepäätösluonnoksen pohjalta. Tämä toteutetaan tiiviissä yhteydessä kansallisen lapsistrategian, Ikäohjelma 2030:n sekä tulevaan nuorisotyön ja -politiikan ohjelman ja työelämän kehittämisohjelmien kanssa.

Vahvistetaan nuorten hyvinvointia

Laaditaan valtioneuvoston kanslian johdolla kattava toimenpideohjelma nuorten kuormituksen vähentämiseksi ja mielenterveyden vahvistamiseksi eri sektoreilla. Ohjelman valmistelussa kuullaan nuoria ja heidän läheisiään sekä hyödynnetään kansalaisjärjestöjen sekä nuorten hyvinvoinnin ja mielenterveystyön ammattilaisten asiantuntemusta.

Muutetaan psykoterapeuttikoulutus maksuttomaksi

Järjestetään psykoterapeuttikoulutus täydennyskoulutuksen sijaan monialaisena erikoistumiskoulutuksena, mikä laajentaa valtion koulutuskorvaukset koskemaan psykoterapeuttikoulutusta. Otetaan käyttöön kaksiportainen psykoterapeuttikoulutus, jossa ensimmäinen taso pitää sisällään riittävät tiedot mielenterveyden häiriöistä ja antaa valmiuden toteuttaa lyhyitä psykososiaalisia interventioita, ja toisella tasolla varmistetaan valmiudet, jotka vastaavat nykyistä psykoterapeuttikoulutusta.

Vakiinnutetaan mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi

Jatketaan MIVA käyttöön -VN Teas -hankkeessa kehitetyn mielenterveysvaikutusten ennakkoarvioinnin mallin jalkauttamista säädösvalmisteluun ja valtion hankkeisiin sekä kuntien, hyvinvointialueiden ja erillisviranomaisten toimintaan. 

Toteutetaan pilottihankkeena mielenterveysvaikutusten ennakkoarviointi sosiaaliturvauudistuksesta osana sosiaaliturvakomitean työskentelyä.

Turvataan kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset ja taataan kolmannen sektorin mielenterveystyölle riittävä rahoitus

Kolmannen sektorin mielenterveystyölle taataan riittävät ja ennustettavat resurssit, jotta sen toimijat voivat jatkaa arvokasta työtään kansalaisyhteiskunnan kulmakivenä ja julkisen sektorin palvelujen täydentäjänä. Valtionavustusjärjestelmää uudistettaessa ja sote-uudistuksen yhteydessä turvataan kansalaisjärjestöjen toimintaedellytykset ja autonomia.