Tavoitteet kunta- ja maakuntatasolle

3.4.2019
Mielenterveyspoolin kymmenen toimenpidettä mielenterveyden edistämiseksi kuntiin ja maakuntiin.

1. Otetaan mielenterveysvaikutukset huomioon paikallisessa päätöksenteossa: sosiaalipalveluissa, päivähoito- ja kouluympäristöissä, kaavoituksessa ja virkistysalueiden suunnittelussa ja osallistumismahdollisuuksissa.

2. Parannetaan matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuutta ja palveluiden laatua. Tarjotaan tukea omaisille ja läheisille, ja varmistetaan palveluiden saanti omalla äidinkielellä. Vahvistetaan mielenterveysosaamista hoitotyössä ja koulutuksessa.

3. Avohoitoa tulee kehittää vastaamaan paremmin potilaiden tarpeita. Palveluiden suunnittelussa tulee hyödyntää kokemusasiantuntijuutta, ja vahvistaa rinnallakulkijuutta, inhimillistä kohtaamista ja vakaita hoitosuhteita.

4. Tuetaan maakuntien ja kuntien strategiassa järjestölähtöistä toimintaa, kuten matalan kynnyksen kriisiapua, voimistamalla viestintää, rahoituskanavia ja yhteistoimintamalleja.

5. Tuetaan tuoreita vanhempia. Jokaisessa neuvolassa on oltava käytössä laadukkaita psykologin palveluita jokaiselle tuoreelle vanhemmalle.

6. Keskitytään kasvatukseen ja koulutukseen. Luodaan mielen hyvinvoinnin vahvistamisen käytännöt, sitä tukeva koulupsykologimitoitus ja koulutusta oppilaiden psyykkisen hyvinvoinnin seuraamiseen ja vahvistamiseen. Mielenterveystaitojen opettelu ja opettaminen on otettava osaksi kaikkea lasten ja nuorten kasvatus- ja opetustyötä.

7. Autetaan nuorta oikeassa hetkessä ja matalalla kynnyksellä. Nuorisopsykiatrian lähetteiden on johdettava ensimmäiseen erikoissairaanhoidon hoitokäyntiin kahden viikon sisällä. Hoitopolun saumaton jatkuminen ja läheisten ja omaisten tuki ja huomiointi on varmistettava.

8. Ihmisoikeusperustaisen itsemääräämisoikeuden tulee toteutua paikallistasolla siten, että hoidon pakkotoimenpiteitä käytetään mahdollisimman vähän ja perustellusti.

9. Huomioidaan palveluissa eri elämäntilanteet ja ihmisryhmät, erityisesti mielenterveyden riskiryhmät, kuten syrjinnästä kärsivät.  Taataan palveluiden saatavuus ihmisen omalla kielellä.

10. Väkivaltaa on ehkäistävä määrätietoisesti sekä juridisin että toiminnallisin keinoin. Huomiota on kiinnitettävä esimerkiksi sukupuolittuneisiin väkivallan ilmiöihin ja haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin. Rahoitetaan väkivaltaa, pahoinvointia ja kiusaamista kitkevää työtä.