Toimenpiteet hallitusohjelmaan 2019-2023

Mielenterveyspooli esittää suomalaisten mielenterveyden edistämiseksi ohjelmaa, joka sisältää seuraavat toimenpiteet.

  1. Luodaan lainsäädännöllä terapiatakuu mielenterveyshoitoon pääsyn nopeuttamiseksi kaikilla kotimaisilla kielillä kaikenikäisille henkilöille (eli laajempi kuin Kelan tukema terapia, joka on vain työ- tai opiskelukykyä ylläpitävää). Varhaista lyhyttä psykoterapiaa tai muuta soveltuvaa psykososiaalista hoitoa tarjotaan jo terveydenhoidon perustasolla kuukauden sisällä tarpeen toteamisesta. Terapiatakuun arvioitu vuosikustannus on 35 miljoonaa euroa, joka palautuu moninkertaisesti.
  2. Ehkäistään nuorten mielenterveyden ongelmia ja syrjäytymistä tuomalla apua lähemmäs. Tehdään suositus peruskoulun ja toisen asteen oppilashuoltohenkilökunnan määrästä ja opiskelijahyvinvointipalveluista. Tuetaan mitoituksen toteuttamista kunnissa 30 miljoonalla eurolla.
  3. Luodaan kuntoutumiselle sopivat taloudelliset ja sosiaaliset olosuhteet, ja aloitetaan hanke työllistämiskäytäntöjen kehittämiseksi osatyökykyisille. Kustannusarvio 5 miljoonaa €.
  4. Luodaan kestävät mallit edistävän ja ehkäisevän mielenterveystyön rahoittamiseksi. Vahvistetaan järjestöjen, kuten vertaistukiverkostojen, kriisiavun, itsemurhien ehkäisytyön ja asiantuntijatyön rahoitusta 15 miljoonalla eurolla.
  5. Aloitetaan kokeilu vauvaperheiden tukemiseksi varhaisessa vaiheessa pilotoimalla neuvolapsykologin kolmen kerran vastaanottoa kaikille lasta odottaville ja tuoreille vanhemmille.  Vahvistetaan koulutuksilla henkilökunnan osaamista huomioida lapset kaikissa aikuisten palveluissa. Kustannusarvio on 10 miljoonaa € hallituskaudella.
  6. Luodaan työkalut päätösten mielenterveysvaikutusten arvioimiseksi ja hyödynnetään ne lakiuudistuksissa. Uudistetaan mielenterveys- ja päihdelainsäädännön kokonaisuus sekä asiakas- ja potilaslaki. Tuodaan sekä mielenterveyden häiriöitä kokeneiden sekä heidän omaistensa kokemusasiantuntijuus rakenteisiin ja osaksi lainsäädäntöprosesseja konkreettisin keinoin. Vaikutusarvioinnin työkalun kehittämisen kustannusarvio on 0,3 miljoonaa €
  7. Kehitetään kansallinen digitaalinen tietovaranto vaikuttaviksi todetuista mielenterveyttä edistävistä ja ongelmia ehkäisevistä työmenetelmistä, perustuen järjestöjen ja THL:n tähänastiseen työhön. Kustannusarvio on 0,5 miljoonaa € vuosittain.
  8. Jatketaan vuoteen 2030 ulottuvan mielenterveys- ja päihdestrategian valmistelua. Strategian tulee kattaa mielenterveyden edistäminen, ongelmien ehkäisy ja palvelujen kehittäminen kuntoutujille, omaisille ja läheisille.